Türkiye'nin Lider Üretici ve İhracat Markası

POLİTİKALAR

GONDOL ÇEVRE POLİTİKASI

Plastik ev gereçleri üretiminde rakipleri ile rekabet ederek pazar payını artırmak ve sektöründe tanınan öncü firma olma amacındaki GONDOL PLASTİK aşağıdaki Çevre Politikasını oluşturmuştur;

 • Üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkileri belirlemek, kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Çevre kirliliğini önlemeyi ilke edinmek.
 • Hammadde, enerji ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak.
 • Proseste kullanılan hammaddelerin geri kazanım özellikte olmasına özen gösterilerek ürün ve faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıklarımızı kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğini ölçmek için düzenli ve periyodik olarak incelemeler yapmak, gerektiğinde düzeltici faaliyetler başlatmak ve sürekli iyileştirmeye açık olmak.
 • Enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmek.
 • Yürürlükteki çevre mevzuatının takip edilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çalışanlara "ÇEVRE POLİTİKASI" konusunda eğitimler vererek, bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak.

GONDOL KALİTE POLİTİKASI

Plastik ev gereçleri üretiminde rakipleri ile rekabet ederek pazar payını artırıp sektöründe tanınan öncü firma olma amacındaki GONDOL PLASTİK bu amaçla ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurmuş ve aşağıdaki Kalite Politikasını oluşturmuştur;

 • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Müşterilerimizin tüm istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte, sürekli, güvenilir ve yüksek kalitede ürünler üretmek ve firma çalışanlarının katılımı ile sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Bu doğrultuda tüm ürettiğimiz ürünlerin proses şartlarını belirlemek, kontrol altında tutmak, iç ve dış hata miktarlarını minimuma indirmek ve böylece maliyetleri düşürmek,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaştırmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirmek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirmek
 • Teknolojik gelişmeleri ve teknikleri takip ederek, yasalara tam uyum ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak, kaliteyi ve verimi artırarak müşteri memnuniyetini yükseltmek, rakiplerimizle rekabet ederek pazar payını artırmak varmak istediğimiz ve vazgeçmeyeceğimiz amaçlarımızdır.

GONDOL SOSYAL POLİTİKAMIZ

Plastik ev gereçleri üretiminde rakipleri ile rekabet ederek pazar payını artırmak ve sektöründe tanınan öncü firma olma amacındaki GONDOL PLASTİK aşağıdaki Sosyal Politikayı oluşturmuştur;

 • Çocuk işçi çalıştırmanın önlenmesi. Çocuk ve genç işçi çalıştırma usullerine uymayı ve 18 yaş altında işçi korumayı hedefler.
 • Zorla ve zorunlu çalıştırmanın önlenmesi. Hiçbir şekilde köle, kaçak ve rızası olmayan işçi çalıştırmaz.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak risk analizleri ışığında güvenli bir iş ortamı oluşturur.
 • Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterilmesi. Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hakkına saygı gösterir.
 • Ayrımcılık, kötü muamele ve tacizin önlenmesi. Çalışanlarını din, dil, ırk, etnik köken, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan, iş kabiliyetlerine göre değerlendirerek, insan onuruna saygı çerçevesinde psikolojik, fiziksel ve sözlü tacize maruz bırakmaz.
 • Ücret ödemeleri ve çalışma saatlerine uyulması. Kanunlar ve iş sözleşmeleri ile belirlenmiş ücret ödemesi ve çalışma saatlerine uyarak, fazla çalıştırmalarda gönüllülük esasına uyar.
 • Çevre güvenliğine uyulması. Çevre güvenliği politikasını uygulayarak çevrenin kirlenmesini önler.
 • Uygun Çalıştırma Ortamının Hazırlanması. Çalışma ortamlarının gürültü, toz, aydınlatma, kanserojen madde, elektrik topraklama ölçümlerini yaparak önlem alır.
 • Etik kurallara uyulması ve yönetim sistemi kurulması. Rüşvet, yolsuzluk ve dolandırıcılığa müsemma gösterilmeden, işletme içerisinde sosyal uygunluk konularında plan oluşturabilen, uygulama yapıp düzeltici önlemler alan bir yönetim sistemi oluşturur.